نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران

نشریه علمی پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران از سال 1384 به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران منتشر می‌شود.. این نشریه از بهار سال 1384 تا زمستان سال 1388 به صورت دوفصلنامه، از بهار سال ...

اختراع محقق ایرانی زنان را نجات داد

اسکنر atusa به لوازم جانبی پوشیدنی که کل حجم سینه را در میدان دید اسکنر قرار می‌دهد، متصل می‌شود. این سیستم با اسکن خودکار یک مبدل خطی روی سطح سینه در تنها دو دقیقه، کل حجم سینه را اسکن می‌کند.